Geef jeugd kracht...
Blog

Youngempowerment en radicalisering

Het geloof als morele rechtvaardiging van radicalisering

Radicalisme wordt in de kabinetsnota “Radicalisme en radicalisering ”omschreven als: “Een geesteshouding waarmee de bereidheid wordt aangeduid om de uiterste consequentie uit een denkwijze te aanvaarden en die in daden om te zetten. Die daden kunnen maken dat op zichzelf hanteerbare tegenstellingen escaleren tot een niveau waarop deze de samenleving ontwrichten, doordat er geweld aan te pas komt, het tot gedrag leidt dat mensen diep kwetst of in hun vrijheid raakt of doordat groepen zich afkeren van de samenleving.”

Dit is een mooie omschrijving van het woord radicalisme, die menig Nederlander verwart met het geloof Islam. De media zijn belangrijke beïnvloeders, die bijdragen aan deze verwarring binnen de Nederlandse samenleving. Partijen binnen de politiek maken zich zelfs schuldig aan deze verwarring. Ik ben zelf met volle overtuiging een moslim. Ik ben daar ook heel trots op, alleen komt het woord radicalisme niet voor in mijn vocabulaire. Ik link het al helemaal niet aan het geloof.

Helaas word er in Nederland al snel een verband gelegd met het geloof islam en radicalisering. Een moslim mag zijn geloof niet belijden met overtuiging, want dat botst met de Nederlandse cultuur. Daardoor krijg je al snel de stempel: ‘’je bent geradicaliseerd.”

Wat is dan wel de oorzaak van radicalisering?

Het gevoel van onrecht speelt een cruciale rol in het proces dat voor jongeren aanleiding kan zijn om in een ongunstige situatie te radicaliseren. Jongeren krijgen dan al snel het gevoel dat  de groep waartoe zij behoren op een onrechtmatige wijze wordt achtergesteld ten opzichte van andere groepen. Jongeren voelen zich op een oneerlijke manier bejegend in de samenleving. Dit kan een belangrijke aanleiding zijn tot het krijgen van radicale denkbeelden. Jongeren zien de Nederlandse autoriteit als minder legitiem. Het “wij-zij ”denken wordt hiermee gecreëerd. De jongeren krijgen gevoelens van onrechtvaardigheid en dit kan ertoe leiden dat zij boos worden op de maatschappij. Deze negatieve emoties kunnen zich vertalen in intenties tot daadwerkelijk vertonen van geweld. Dus voornamelijk het gevoel hebben dat de jongeren er niet bij horen en dat ze worden buitengesloten wekt hun interesse in radicale gedachtes.

Helaas wordt momenteel over het hoofd gezien dat radicalisering vooral niet-religieus geïnspireerd is. De inspiraties van jongeren die radicaliseren zijn negen van de tien keer niet van religieuze aard. Indien dit niet wordt gezien, dan zal de aanpak tegen radicalisering alleen maar achter lopen. Het zijn vaak persoonlijke motivaties, motivaties buiten het geloof om. Ronselaars gebruiken het geloof vaak als morele rechtvaardiging. Het is makkelijk om het geloof als rechtvaardiging te gebruiken om te radicaliseren. De jongeren hebben vaak een afschuw tegenover de Nederlandse overheid en de Nederlandse maatschappij.

De familie speelt hier ook een belangrijke rol in. Veel van deze jongeren hebben een criminele achtergrond, politie zit achter ze aan en ook de familie en omgeving kijkt hen met een scheef gezicht aan. Binnen de Marokkaanse gemeenschap hebben veel ouders een droomscenario voor ogen. Kinderen die afstuderen en een goede baan krijgen, een mooie huis en op termijn een gezin. Mocht dit door omstandigheden door de kinderen niet gerealiseerd worden, dan zetten de ouders veel druk op de kinderen. De vaders gaan naar moskee, waar de mannen tegen elkaar opscheppen hoe geweldig hun zoon of dochter wel niet is. Zoon heeft een nieuwe baan als salesmanager, nieuwe auto van de zaak en doet het geweldig. De vader die op dat moment alles aanhoort en thuis een zoon heeft zonder baan, voelt wrang gevoelens en reageert dit thuis af op zijn zoon. De zoon voelt dan niet alleen vijandschap vanuit de maatschappij, maar ook vanuit huis. Dan heb je ineens de mogelijkheid om hieruit te stappen, een nieuwe wereld te betreden die ‘bigger than life’ is.

De Jongeren die gevoelig zijn voor radicale gedachte goeden, hebben na hun school carrière geen baan kunnen vinden en zitten dus zonder werk. Zonder werk heb je geen vrijheid. Doordat ze van school komen en geen baan kunnen vinden verwerpen deze jongeren de waarde die ze hebben geleerd op school. Hun kennis is nutteloos dus de waarden ook.

Als een persoon geradicaliseerd is dan werkt deze persoon onder de radar en is het moeilijk om deze persoon van gedachten te doen veranderen. De ouders van deze persoon zijn niet op de hoogte van de ideeën of wilde plannen die deze persoon heeft. De nadruk moet vooral liggen op preventie van radicalisering. Daar valt nog enorme winst op te behalen. Dat kan gerealiseerd worden door personen die er gevoelig voor zijn, perspectieven aan te bieden. Het wij-zij gevoel laat zich afnemen aan de hand van goede begeleiding.

Ik vind het grote onzin dat moslims zich expliciet moeten uitspreken tegen terroristische acties en geweld. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat moslims daar tegen zijn en geweld helemaal niks oplost. Ik zou alle moslims, Marokkanen, Turken, Nederlanders etc. willen oproepen om zich op een niet verbale manier uit te spreken. Wat dat betreft sluit ik mij aan bij de slogan: “geen woorden maar daden’’ van het Feyenoord legioen. Maak carrière en laat je door niks en niemand tegenhouden. Meerdere wegen lijden naar Rome en jaag je dromen achterna. Het goede voorbeeld geven aan jongeren die tegen je opkijken is de juiste manier om radicalisering tegen te gaan. Door het goede voorbeeld te geven, bied je deze jongeren perspectieven en hoop op een beter toekomst. Ik vind het daarom prachtig dat ik docenten, advocaten, voetballers, bakkers etc. zie met een buitenlandse achtergrond.

Jongeren moet je perspectieven bieden het gevoel geven dat zij erbij horen. Je hebt hier een plaats en een toekomst.

Dit zijn tevens de kritische succesfactoren van trainingen van YoungEmpowerment. Jongeren worden niet voortgedreven door wat ze denken, maar door wat ze voelen. YoungEmpowerment speelt tijdens de empowerment trainingen in op deze gevoelens. Tijdens de trainingen probeert YoungEmpowerment de jongeren te overtuigen van hun eigen kunnen.

Wees niet de persoon die leeft in een droomwereld, maar wees ook niet de persoon die alleen naar de werkelijkheid kijkt. Maak van je dromen werkelijkheid en inspireer de jongeren, want dat is het begin van een Nederlandse maatschappij waarbij acceptatie voorop komt te staan, ongeacht afkomst of religie.

 

x